"همسرجون"

راهِ آسانِ آشنایی با همدمِ دلخواهتون

 

توجه: لطفا شرایط نامنویسی و هزینه سرویس را پیش از پرکردن فرم درخواستی بخوانید. درخواست کنندگان در ایران می توانند 10% تخفیف ویژه بگیرند، چنانچه هزینه عضویت را بی درنگ و پس از فرستادن فرم درخواستی بپردازند. پیوست کردن دو عکس شیک و جدید و آراسته یادتان نرود. چنانچه مسئله ای با فرم درخواستی و یا  پرداخت هزینه در ایران پیداکردید، ایمیل بدهید تا شما را راهنمایی کنیم. همچنین پس از نامنویسی، هزینه ای را که پرداخت کرده اید، پس دادنی نیست. 

ازدواج و مهاجرت:  لطفا پیش از اینکه فرم در خواستی را با هدف "ازدواج و مهاجرت" پر کنید، و این گزینه را علامت بزنید، برگه "مهاجرت" و "هزینه" را با موشکافانه بخوانید تا نه وقت ما و نه وقت خودتان تلف شود زیرا وقت با ارزش ترین سرمایه انسان هاست.  

Copyright © 2007 - 2015 – All Rights Reserved. Design & Developed by OneTeamSupport